مجله علمی خبری


پایان نامه های جدید :


  

روش نمره گذاری:

 

مقیاس استاندارد شده حل مسأله کسیدی و لانگ دارای ۲۴ پرسش است که شش عامل را می سنجد. هر کدام از عوامل در بر گیرنده ی چهار ماده می‌باشد. پرسش های این مقیاس با گزینه های »بلی»، «خیر» و « نمی دانم» پاسخ داده می‌شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه

 

  1. -Personality ↑

 

  1. – Widiger ↑

 

  1. -Moor ↑

 

  1. -Terracciano ↑

 

  1. -Costa ↑

 

  1. -Jerram ↑

 

  1. – D,zurilla ↑

 

  1. – Sheedy ↑

 

  1. -Kassinove ↑

 

  1. -Gorman ↑

 

  1. -Lee Carter ↑

 

  1. -Lochman ↑

 

  1. -Wayland ↑

 

  1. -Garbarino ↑

 

  1. -Delard ↑

 

  1. – Nangel ↑

 

  1. -Negative affect ↑

 

  1. -Watson ↑

 

  1. -Clark ↑

 

  1. -Fredman ↑

 

  1. -McCrae ↑

 

  1. -Costa ↑

 

  1. -Hayes ↑

 

  1. -Joseph ↑

 

  1. -Gustavsson ↑

 

  1. – Constructive ↑

 

  1. -Inconstructive ↑

 

  1. -Kaplan ↑

 

  1. -Sadock ↑

 

  1. -Ball ↑

 

  1. -Neuroticism ↑

 

  1. -Extraversion ↑

 

  1. -Opennes ↑

 

  1. -Agreeableness ↑

 

  1. -Conscientiousness ↑

 

  1. -Helplessness ↑

 

  1. -Control ↑

 

  1. -Avoidance ↑

 

  1. – Creativity ↑

 

  1. – Confidence ↑

 

  1. – Approach ↑

 

  1. -Independent Variables ↑

 

  1. -Predictor variables ↑

 

  1. -Dependent Variable ↑

 

  1. -Physical Aggression ↑

 

  1. -Verbal Aggression ↑

 

  1. Anger ↑

 

  1. -Hostility ↑

 

  1. -Nezu ↑

 

  1. -Casidi ↑

 

  1. -Lang ↑

 

  1. -Buss ↑

 

  1. -Perry ↑

 

  1. -Baron ↑

 

  1. – Richardson ↑

 

  1. – Coie ↑

 

  1. -Durkee ↑

 

  1. -Harris ↑

 

  1. -Instrumental ↑

 

  1. -Motor ↑

 

  1. Affective ↑

 

  1. -Emotional` ↑

 

  1. -Cognitive ↑

 

  1. .Cloninger ↑

 

  1. . Svrakic ↑

 

  1. .Freud ↑

 

  1. .Dallerd ↑

 

  1. .Miller ↑

 

  1. .Berkowitz ↑

 

  1. .Lester ↑

 

  1. . Tremblay ↑

 

  1. . Ewart ↑

 

  1. . Linder ↑

 

  1. . Werner ↑

 

  1. . Lyle ↑

 

  1. .Spielberger ↑

 

  1. .Jacobs ↑

 

  1. .Russell ↑

 

  1. .Evans ↑

 

  1. .Atkinson ↑

 

  1. .Smith ↑

 

  1. .Bem ↑

 

  1. .Nolen-Hoeksema ↑

 

  1. .Howlls ↑

 

  1. . Seibert ↑

 

  1. -Jon Dalard ↑

 

  1. . Wilkowski ↑

 

  1. . Robinson ↑

 

  1. . Troop-Gordon ↑

 

  1. .amygdala ↑

 

  1. . Coccaro ↑

 

  1. . McCloskey ↑

 

  1. . Fitzgerald ↑

 

  1. . Phan ↑

 

  1. -Freud ↑

 

  1. -derive ↑

 

  1. .Lorenz ↑

 

  1. . Archer ↑

 

  1. . Lynam ↑

 

  1. . Coyne ↑

 

  1. .unpleasant experience ↑

 

  1. .fight or flight ↑

 

  1. .Berman ↑

 

  1. .Gladue ↑

 

  1. .Taylor ↑

 

  1. .Miles ↑

 

  1. .Carey ↑

 

  1. .expectancy ↑

 

  1. .value ↑

 

  1. .Rasmussen ↑

 

  1. .Boldizar ↑

 

  1. -Morales-Vives ↑

 

  1. -Vigil-Colet ↑

 

  1. -Nakano ↑

 

  1. -Galen ↑

 

  1. -Underwood ↑

 

  1. -Tomada ↑

 

  1. -Schneider ↑

 

  1. .Lagerspetz ↑

 

  1. .Bjorkqvist ↑

 

  1. .Peltonen ↑

 

  1. . Kim ↑

 

  1. . Kamphaus ↑

 

  1. .Grotpeter ↑

 

  1. -Karol Popper ↑

 

  1. .Channon ↑

 

  1. .Sciencedirect ↑

 

  1. . Aldrich ↑

 

  1. . Doll ↑

 

  1. -Self-directed ↑

 

  1. .Ronan ↑

 

  1. -Richard ↑

 

  1. .Bell ↑

 

  1. .problem definition and formulation ↑

 

  1. .generating of alternative solutions ↑

 

  1. .decision making ↑

 

  1. .solution implementation and verification ↑

 

  1. . Becker-Weidman ↑

 

  1. -Heppner ↑

 

  1. -Alport ↑

 

  1. -‍‍Carducci ↑

 

  1. -Schultz ↑

 

  1. -Cattell ↑

 

  1. -Eysenck ↑

 

  1. Perven ↑

 

  1. . Grey ↑

 

  1. . dimension ↑

 

  1. . psychoticism ↑

 

  1. .Behavioral Activation System ↑

 

  1. . Behavioral Inhibition System ↑

 

  1. . Fowles ↑

 

  1. -Buss ↑

 

  1. -Plomin ↑

 

  1. -Emotionality ↑

 

  1. -Activity ↑

 

  1. -Sociability ↑

 

  1. -Traits ↑

 

  1. -Kerchmer ↑

 

  1. -Sheldon ↑

 

  1. -Extraversion Versus Introversion(E) ↑

 

  1. -Neuroticism Versus Emotional stability(N) ↑

 

  1. -Psychoticism Versus Impulse Control(P) ↑

 

  1. . facet ↑

 

  1. . Mathews ↑

 

  1. . Deary ↑

 

  1. . Whiteman ↑

 

  1. . Gillespie ↑

 

  1. . Martin ↑

 

  1. . Lahti ↑

 

  1. -Anxiety ↑

 

  1. .angry hostility ↑

 

  1. -Depression ↑

 

  1. .self-consciousness ↑

 

  1. .impulsiveness ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 03:59:00 ب.ظ ]
 

:اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ- عقل – اختیار- قصد باشد.

 

نظریه مشورتی در زمینه ی قبول اقرار وجود دارد به شماره ی۶۰۶۹/۷-۶/۱۲/۱۳۶۲ : اقرار در صورتی نلفذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ،عقل،اختیار وقصد بوده و اقرار کاشف از حقیقت باشد.در غیر این صورت قابل استناد نیست ‌در مورد بزه ،زنا ولواط،علاوه بر شرایط بالا ،اقرار باید توأم با کیفیت مندرج در مواد قانونی مربوط،از لحاظ تعداد و کیفیت باشد

 

نظریه مشورتی شماره ی ۷۴۹۱/۷-۲۸/۱۱/۱۳۷۴اعلام می‌دارد اقرار یکی از طرفین به تنهایینمی تواند اتهام طرف دیگر که به طور کلی منکر قضیه است ثابت نماید مگر انکه مقرون به دلایل و شواهد دیگری باشد ‌بنابرین‏ طرفی که اقرار نموده ،اگر اقرارش منطبق با ضوابط قانونی مربوطه باشد(مانند مواد۶۸،۶۹،۷۰،۱۱۴،۱۱۵،۱۱۶و۱۲۷ ق.م.ا.)و دادگاه بزهکاری او را احراز نماید باید وفق مقررات در این جا چند مورد دیگر قابل ذکر است که به شرح زیل بیان می داریم.

 

۱: علاوه بر موارد قید شده در ماده ی۶۹ از جمله بلوغ، عقل، اختیاروقصد،ماده ی۳۸ قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه را بی اعتبار دانسته و هر گونه شکنجه برای اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع دانسته و اجبار شخص به شهادت فاقرار ویا سوگند مجاز نمی باشد وقابل مجازات است طبق ماده ی ۵۷۸ق. م. ا

 

۲: مقصود از« قصد اقرار» این است ، که مقر به انچه که از ان خبر می‌دهد قاصد باشد و به هزل و شوخی نباشد[۲۳۹]

 

۳: طبق مواد ۱۲۶۰و۱۲۶۱ قانون مدنی اقرار واقع می شود بر هر لفظی که دلالت بر ان نماید و اگر مقر قادر به تکلم نباشد اشاره ای که صراحتا حاکی از اقرار باشد کافی است. و طبق ماده ی۲۰۴ قانون ا.د.ا.ک. در این صورت دادگاه به وسیله یاشخاص خبره اقدام لازم را برای تحقیق از آن ها به عمل خواهد اورد .[۲۴۰]

 

:اقرار باید صریح یا طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در ان داده نشود .

 

۱: طبق ماده ی۱۹۴ ق. آ. د.آ. ک . اقرار باید منجز باشد. یعنی مقر با قطع و یقین اقرار به امری نماید و در صورتی که از روی ظن یا شک باشد معتبر نمی باشد . بنا براین اقرار مرتکب در امور جزایی از باب طریقت و کشف واقع است و باید که صریح و فاقد هر گونه شک و شبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد.[۲۴۱]

 

۲: منظور از صریح ان است که احتمال خلاف در ان داده نشود و در مقابل ظاهر که احتمال خلاف در ان می رود قرار دارد.در این ماده با توجه به اینکه ظاهر بودن اقرار متصف به قید فقد احتمال عقلایی خلاف شده است لذا ظاهر به مرتبه ی صریح رسیده است و در حکم صریح می‌باشد.

 

ماده ی۷۱: هر گاه کسی اقرار به زنا کند وبعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم وقتل ساقط می شود ،در غیراین صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود .

 

۱: با توجه به اصل ۱۶۷ ق. ا. و با عنایت به منابع معتبر فقهی در اینجا فقط حد قتل و رجم (سنگسار) ساقط می‌گردد وحد مطلقا ساقط نمی گردد.فلذا حد جلد جاری می‌گردد.[۲۴۲]

 

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حدرجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود .

 

: در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود

 

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام ومستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.

 

با مشاهده ی مواد فوق الذکر در می یابیم که دو راه بیشتر برای ثبوت زنا در دادگاه وجود ندارد اول اقرار وراه دوم هم شهادت شهود .این دو راه ثبوت کلی برای انواع مختلف زنا بیان شده است .یعنی برای اثبات زناای به عنف وزنای محسنه در دادگاه تنها از این دو راه امکان استفاده وجود دارد .به خوبی می توان دریافت که تنها ادله ی موجود برای اثبات زنای به عنف اقرار خود مجرم است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که مرتکب جرم خودش در دادگاه حضور پیدا کند و به جرم ارتکابی اعتراف کند . چه بسا مجرمین اغلب در فکرفرارازمجازات پیش‌بینی شده هستندتا اینکه تلاش ‌کنند تا مجازات تعیین شده برای جرمی که انجام داده‌اند نسبت به آن ها اعمال شود .دومین راه برای اثبات زنا شهادت است ان هم مطابق مواردی که تعیین شده شهادت چهار مرد عادل یا سه مردو دو زن عادل یا دو مردو چهار زن عادل .اغلب مرتکبین چنین جرایمی مکان‌ها خلوت یا خالی از سکنه ای را برای ارتکاب جرم مورد نظر انتخواب می کنندو اغلب اوقات شاهدینی برای چنین جرم هایی وجود ندارد . به خوبی می توان در یافت که اثبات این دو ادله برای زنا در دادگاه بسیار دشوار و کمی غیر ممکن به نظر می‌رسد.

 

حال با توجه به موارد فوق ایا تظمین لازم برای حمایت از زنان در قبال این جرم وحشیانه ای که علیه انان ارتکاب می‌یابد به عمل امده است ؟

 

ایا ‌راه‌های اثبات این ضمانت اجرای شدید (قتل در زنای به عنف ) به حدی دقیق مناسب است که خوف ازمجازات ان را در دل مردم بی اندازد؟

 

گفتار چهارم : علل خشونت جنسی علیه زنان

 

در گذشته شاید این موضوع که کار تنها از عهده ی مردان بر می اید قدرت اقتصادی را به عنوان امکان موجد خشونت در ید مردان قرار می داده .

 

اما امروزه کار به عنوان عامل قدرت اقتصادی تنها در ید مردان قرار ندارد که بتوان قدرت اقتصادی را از جمله عوامل موثردر خشونت علیه زنان قرار داد .

 

اکنون این سوال مطرح می شود که چه عواملی امکان خشونت را در عصر حاضر فراهم می اورد ؟

 

۱-اوصاف ژنتیکی

 

اگر از تفاوت میان ژن‌های زنانه و مردانه از حیث شکل و ماندگاری ‌کروموزوم‌های جنسیتی بگذریم، برخی از مطالعات اخیر بیانگر آن است که مردان جوان تمایل بیشتری به داشتن شرکای جنسی متفاوت و تمایل کمتری به رابطه مداوم با فرد خاص دارندحال آنکه عکس این ویژگی‌ها (نداشتن رقیب )برای زنان جوان ادعا شده است۰

 

این نظریه نیز گاه مطرح شده که مردانی که در یافتن شریک جنسی مشروع با مشکل روبه رو می شن به سوی جرایم جنسی نامشروع سوق می یابند۰ برخی هم از جسارت جنسی مرد به لحاظ ژنتیکی سخن گفته اند که در قالب خشونت در امده ، فینفسه در ارتکاب جرایمی همچون همسر کشی مؤ ثر می‌باشد هرچند ادعاهای فوق به لحاظ علمی به مرحله اثبات کامل نرسیده است می توان میان پاره ای از واقعیت‌های اجتماعی و زیست شناختی ارتباط بر قرار کرد جنس مرد قوی تر و جسورتر و جنس زن در عین ضعف جسمانی در مقایسه با جنس مرد دارای پاره ای از اوصاف جسمی و روانی نظیر قابلیت خود نمایی جنسی است که خود می توان در بروز پاره ای از خشونت ها مؤثر باشد

 

۲-جنبه‌های روانی و روانپزشکی

 

روانشناسان و روانپزشکان در مطالعه بزهکاری، ارتباط آن را با عوامل درونی بدن و در مفهوم عامتر ترشحات داخلی بدن ( به ویزه هورمونها) و عوامل بیرونی مؤثر بر فرد را مورد برسی قرار داده اند۰

 

روانشناسان البته ‌به این نکته توجه داشته اند که علت برخی از تحولات روانی دربزه دیدگی یا بزهکاری قبلی سابقه فرد، نهفته است که خود می‌تواند زمینه ارتکاب جرایم یا بزه ‌دیدگی‌های بعدی را فراهم آوردبنابراین، همیشه مسائل روانی علت جرم نیستند، بلکه امکان دارد از قرار گرفتن در موقعیت فاعل یا مفعول جرم ناشی شده باشد۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:51:00 ب.ظ ]
عنوان شماره صفحه

 

شکل ۱-۱ رابطه بین اعتماد و کنترل منبع……………………………………………………………………………………….۶

 

شکل ۱-۲ جنبه‌های مختلف اعتماد و تاثیر گروه ها از یکدیگر………………………………………………………..۸

 

شکل ۱-۳ شبکه و شعاع اعتماد فوکویاما……………………………………………………………………………………..۱۱

 

شکل ۲-۴ مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز……………………………………………………………………………………….۲۲

 

شکل ۲-۵ فرایند اعتماد …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

 

شکل ۲-۶ ارزیابی دوطرفه از قابلیت اعتماد…………………………………………………………………………………….۳۸

 

شکل ۲-۷ پیوستار اعتماد …………………………………………………………………………………………………………….۳۸

 

شکل ۲-۸ مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد……………………………………………………………………………………۴۰

 

شکل ۲-۹ ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

 

شکل ۲-۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴

 

شکل ۲-۱۱ عوامل مؤثر در تولید سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………..۵۵

شکل ۲-۱۲ مدل رها کردن خود در تست فیزیکی…………………………………………………………………………..۹۰

 

شکل ۲-۱۳ مدل گروهی تست فیزیکی اعتماد ……………………………………………………………………………….۹۰

 

شکل ۲-۱۴ مدل گروهی تست فیزیکی اعتماد………………………………………………………………………………..۹۱

 

شکل ۲-۱۵ مدل فردی تست فیزیکی اعتماد…………………………………………………………………………………..۹۱

 

شکل ۲-۱۶ مدل فردی تست فیزیکی اعتماد…………………………………………………………………………………..۹۲

 

شکل ۳-۱۷ مدل رها کردن خود در تست فیزیکی ………………………………………………………………………..۱۱۱

 

شکل ۳-۱۸ مدل مفهومی تحلیل تست فیزیکی……………………………………………………………………………..۱۱۵

 

شکل ۳-۱۹ مدل مفهومی ارتباط بین اعتماد و کارایی………………………………………………………………………….۱۱۶

 

فهرست روابط

 

عنوان شماره صفحه

 

رابطه ۲-۱ قابلیت اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………۵۲

 

رابطه ۳-۲ تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

 

رابطه ۳-۳ تعدیل تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….۱۰۳

 

رابطه ۳-۴ محاسبه اندازه نمونه……………………………………………………………………………………………………۱۰۴

 

رابطه ۳-۵ ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………۱۰۸

 

رابطه ۳-۶ توزیع دو جمله ای ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

 

رابطه ۳-۷ آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………………………….۱۱۳

 

چکیده فارسی

 

امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی استفاده از پارادایم های قدیمی چاره ساز نیست. به همین جهت در این پژوهش تلاش گردیده با یک رویکرد جدید، که مجموعه ای از مفاهیم را جهت مقابله با این شرایط پیچیده با هم مد نظر قرار می‌دهد استفاده گردد. ترکیبی از مفاهیم رفتاری و مدیریتی که تاکنون در هیچ یک از مدل های مفهومی منتشر شده و به آن اشاره ای نشده است. برای استخراج مدل مفهومی، از نظریه ها و مدل‌های مرتبط با موضوعات و تحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که شامل مفاهیم (کارایی سازمان)متغیر مستقل (اعتماد)متغیر وابسته می‌باشند طراحی و روابط بین آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این مطالعه این است که تا چه حد اعتماد ٬کارایی سازمان را متاثر می‌سازند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و ماتریس کوواریانس همبستگی می‌باشد. به همین منظور از میان کارکنان شهرداری منقطه شش تهران، عده ای به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط نرم افزارspss , lisrel و تحلیل آن ها به وسیله فنون آماری نظیر رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید شاخص‌های مناسب و حذف شاخص‌های ضعیف و تحلیل مسیر جهت یافتن مسیر بهینه میان متغیرها انجام گردید. در نهایت تدوین مدل ساختاری احصا گردید.

 

واژگان کلیدی: اعتماد، کارایی، همکاری، فضای سازمان، کنترل

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱ – ۱مقدمه:

 

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت‌های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می‌کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه‌های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کنند.

اعتماد یکی از مهمترین عوامل در ایجاد محیط کاری یکپارچه، هم افزا و اثر بخش به شمار می رود . پس برای مدیران چگونگی ایجاد اعتماد و چگونگی جلوگیری از بی‌اعتمادی از اهمیت خاصی برخوردار است. کارکنان در سازمان‌ها از اعتماد و اطمینان اندک برخوردارند. به همین دلیل ، ارتباط مناسب در گروه ها و یا تیم‌های مربوطه برقرار نمی شود.که پیامد آن پیدایش مسائل مزمن سازمانی است.اعتماد یکی از عناصر مهم و کلیدی سرمایه اجتماعی گروه ها و جوامع را تشکیل می‌دهد.

 

لستر تارو اقتصاد دان معروف در کتاب ” ثروت آفرینان” مهمترین مزیت رقابتی را برای سازمان‌ها در هزاره سوم میزان هوش و دانایی و دانش خردمندانه انسانی می‌داند. او معتقداست که دیگر نفت و منابع طبیعی تنها منابع ثروت آفرین نیستند بلکه هوش و خرد انسان‌ها است که می‌تواند جامعه را به سمت رشد و تعالی حرکت دهد. اگر انسان‌ها می خواهند در این چالش جدید یعنی فرایند جهانی نقش داشته باشند هیچ راهی ندارند مگر اینکه به نقش دانایی و هوشمندی در توسعه جامعه خود تمام عیار اندیشه کنند. گری بکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد نیز می‌گوید همان‌ طور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده می‌شوند، سرمایه های انسانی نیز مهمترین بخش از این ثروت هستند.

اعتماد سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا ‌به این مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی‌‌های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند.

 

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مسئله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می‌گردند.

 

۱ – ۲ بیان مسئله:

 

نیروی انسانی در هر سازمانی با ارزشترین سرمایه آن سازمان محسوب می شود و توجه به آن، توجه به پایداری و بقاء سازمان است. اعتماد یکی از عناصر حیاتی در سازمان ها است، چرا که نمایانگر نوع ارتباطات در سازمان است. رابرت گافورد و آن سیبولد دراپو [۱] در کتاب خود تحت عنوان “رهبر قابل اعتماد” به تجزیه و تحلیل این جنبه مهم رهبری می پردازند و مدل هایی را برای درک اعتماد و چگونگی ایجاد آن ارائه می نمایند. گالفورد و دراپو سه نوع اعتماد را در دسته بندی زیر ارائه می‌کنند:

 

اعتماد استراتژیک- به معنی اعتماد به اهداف شرکت، استراتژی آن و توانایی کسب موفقیت.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 05:56:00 ق.ظ ]
 

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ توبه بعد از قیام بیّنه

 

در این مورد مشهور فقها قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. ‌بنابرین‏ توبه بعد از شهادت، تأثیری در سقوط مجازات ندارد چرا که با قیام بیّنه، حد بر مجرم ثابت می شود. ‌بنابرین‏ بعد از اثبات جرم، اصل ثبوت حد است و مادامی که دلیل قوی تری نیامده، اصل ثبوت حد به قوّت خود باقی است. با توبه بعد از قیام بیّنه دچار شک می‌شویم که آیا چنین توبه ای حد را ساقط می‌کند یا خیر؟ چون در اینجا دو رکن اساسی استصحاب محرز است: یقین سابق ( ثبوت حد ) و شکِ لاحِق ( شک در بقای حد یا به عبارت دیگر شک در سقوط حد با توبه مجرم بعد از قیام بینه. ) ‌بنابرین‏ استمرار ثبوت حد استصحاب می شود و حد به قوت خود باقی است.[۱۸۲]

 

اما شیخ مفید ‌در مورد توبه بعد از قیام بیّنه می فرماید: « إن تاب بعد قیام البینه کان للإمام الخیار فی الحد او اقامه الحد علیه حسب ما یراه من المصلحه فی ذلک له و لأهل الاسلام.»[۱۸۳] در حالی که ایشان در توبه بعد از شهادت، قائل به تخییر امام می‌باشد، شهید ثانی معتقد است: « دیدگاه مشهور فقها همان عدم سقوط حد می‌باشد و ما سندی بر مذهب جماعت مذکور مبنی بر تخییر امام نیافتیم.»[۱۸۴]مقنن نیز همسو با مبنای مشهور فقها قائل به عدم سقوط مجازات مرتکب جرایم مذکور در صورت توبه بعد از قیام بیّنه می‌باشد.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم

 

اگر مرتکب یکی از جرایم یاد شده ( جر ایم منافی عفت ) پس از اقرار به جرم خود نزد امام یا حاکم توبه کند،امام مخیر در عفو یا اقامه حد و اجرای مجازات می‌باشد.[۱۸۵]

 

اما ابن ادریس معتقد است که اجماع حاکم بر تخییر امام مبنی بر عفو یا اقامه حد، صرفاً ‌در مورد تائبی می‌باشد که مجازات وی رجم است و در غیر رجم چنین اجماعی محقق نیست و کسی که مدعی اختیار حاکم به نحو مطلق می‌باشد، حدِ الهی را تعطیل کرده و باید برای اثبات مدعای خویش اقامه دلیل کند.[۱۸۶]

 

علامه حلّی و شهید ثانی ضمن پذیرش مبنای مشهور فقها در پاسخ به استدلال ابن ادریس معتقدند:

 

۱) هر دو مجازات ـ جلد ورجم ـ در مقتضی سقوط یعنی توبه مشترکند. ۲) توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد، ‌بنابرین‏ به طریق اولی مجازات خفیف تر یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.[۱۸۷] گرچه از توبه قواد در متون فقهی ذکری به میان نیامده است، اما با عنایت به اینکه شارع مقدس ‌در مورد جرایمی همچون زنا با مجازات‌های قتل، رجم و به دار آویختن، اجرای حد را منوط به عدم تحقق توبه در مرحله قبل از اثبات جرم ‌کرده‌است، ‌در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به اختیار قاضی در اقامه حد یا درخواست عفو مرتکب گردیده است؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد جرم قوادی که سبکتر از جرایم مذکور است به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات و توبه بعد از اقرار نیز موجب اختیار قاضی در درخواست عفو یا اقامه حد می شود.

 

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرب خمر

 

در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: « مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ای که آن را از مسکربودن خارج نکند، موجب حد است.»[۱۸۸] بنابر نصوص و روایات موجود مجازات شارب خمر هشتاد ضربه تازیانه است. اما اگر شارب خمر قبل از اقرار یا قیام بیّنه توبه کند،مجازات او ساقط می‌گردد. در صورتی که توبه بعد از قیام بینه محقق گردد، تأثیری در سقوط مجازات ندارد و اجرای مجازات حتمی است. مشهور فقها و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، توبه شارب خمر بعد از اقرار را موجب تخییر امام در عفو یا اقامه حد می دانند؛ ‌به این جهت که در حد زنا ـ رجم باشد یا جلد ـ توبه بعد از اقرار، حاکم را مخیر در عفو یا اقامه حد می گرداند. ‌بنابرین‏ به طریق اولی ‌در مورد شرب خمر که مجازات آن جلد است و قباحت آن از زنا است، امام چنین تخییری را خواهد داشت.[۱۸۹] اما گروهی از فقها نظیر ابن ادریس و شهید ثانی قائل به وجوب اجرای حد شده اند. امام خمینی نیز پس از ذکر تخییر امام و حاکم در توبه بعد از اقرار، احتیاط را در اقامه حد می‌داند.[۱۹۰]

 

این گروه از فقها، استدلال قائلین به تخییر را چنین پاسخ می‌دهند:

 

الف) با اقرار شارب خمر، حد ثابت می‌گردد. بعد از اقرار عنصر توبه می‌آید و باعث شک در تخییر امام در عفو یا اقامه حد می شود. ‌بنابرین‏ استصحاب بقای حد، منع از تخییر را نتیجه خواهد داد.

 

ب) تخییر در حالی درست است که حد از نوع رجم باشد، در حالی که مجازات شرب خمر از نوع جلد است. ‌بنابرین‏ قیاس توبه بعد از اقرار در بحث زنا، با توبه بعد از اقرار در شرب خمر که حدِّ آن جلد است، قیاس مع الفارق می‌باشد چرا که در رجم بر خلاف حد شرب خمر موضوع تلف جان مطرح است.[۱۹۱]

 

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ ارتداد

 

معظم فقهای امامیه معتقدند، مرتد بر دو نوع است:

 

۱ـ مرتد ملی: کسی که از ابتدا کافر بوده، یعنی انعقاد نطفه اش در حال کفر والدین صورت گرفته و بعد از رسیدن به بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما دوباره از تدیّن به اسلام برگردد، مشمول این عنوان می شود. مرتد ملّی توبه داده می شود. اگر توبه کرد مجازات وی ساقط می‌گردد و در غیر این صورت کشته می شود. اموال چنین فردی از مالکیت او خارج نمی شود مگر آنکه بمیرد. همسرش نیز از هنگام ارتداد وی، عدّه طلاق نگه می‌دارد. اگر بعد از پایان مدت زمان عِده بر کفر خویش باقی بود، همسرش از او جدا می شود، اما در صورت توبه و بازگشت به اسلام، حرمت نکاح او از بین نمی رود.[۱۹۲]

 

۲- مرتد فطری: کسی که بر فطرت اسلام متولد شده باشد یعنی در حال انعقاد نطفه، پدر و مادرش مسلمان باشند و او نیز بعد از بلوغ، دین اسلام را برگزیند اما بعد از ان کافر گردد و از دین اسلام خارج شود. چنین فردی مرتد فطری است. اکثر فقهایی که مرتد را شامل ملّی و فطری می دانند، در خصوص کیفر و مجازات وی معتقدند که توبه مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی شود و مجازات او یعنی قتل، حتمی است. همسرش نیز باید از او جدا شده و عِده وفات نگه دارد. دارایی او که در زمان ارتداد مالک آن بوده است، پس از اَدای دیونی که سابق بر ارتداد بر ذمه اش بوده است به ورثه او یعنی خویشاوندان مسلمانش منتقل می‌گردد و اگر اقوام مسلمان نداشته باشد، امام وارث او محسوب می‌گردد و کافر مطلقاً از او ارث نمی برد.[۱۹۳]

 

اما دیدگاه مذکور قابل خدشه است، چرا که اصول عقاید اسلام عبارت است از: اعتقاد به توحید، نبوت،عدل ( از جمله در قانونگذاری )، امامت و معاد. اگر کسی قلباً و از روی علم و آگاهی به مجموع این اصول معتقد باشد، مسلمان است. ‌بنابرین‏ اعتقادات مذکور تقلیدی نسیت. مسلمان کسی است که اسلام را بپذیرد و اعتقادش به احکام و قوانین اسلام کامل باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:41:00 ق.ظ ]
‌بنابرین‏ کیفیت زندگی را می توان از سه چشم انداز مهم مورد بررسی قرار داد: ۱- کیفیت زندگی کلی ۲- کیفیت زندگی در ارتباط با سلامتی ۳- کیفیت زندگی در ارتباط با بیماری (بیماری- محور). باربوت و همکاران (۲۰۰۱) کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیتشان در زندگی در زمینه فرهنگی و سیستم های ارزشی که در آن زندگی کرده و با اهداف، آرزوها و استاندارد های آن ها در ارتباط است (ابوالقاضی، ۱۳۸۸).

طبق اظهارات بارد[۳۴](۱۹۸۴) در کاربرد مفهوم کیفیت زندگی، چالش عمده حول محور نحوه تعریف کیفیت زندگی دور می زندکه به علت مجرد بودن مفاهیم مذکور، کیفیت زندگی برای افراد و جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت دارای تعاریف مختلف می‌باشد. برخی از تعاریف به کار رفته برای آن عبارتند از:

کیفیت زندگی، یک موضوع کلی و مطرح برای تمام انسان ها است و به طور کلی این مفهوم با ترکیبی ازجنبه های زندگی و عملکرد های انسانی که برای ادامه حیات لازم می‌باشند در ارتباط است.

کیفیت زندگی ارزشیابی ذهنی رضایت از زندگی به طور کامل می‌باشد (طیبی رامین،۱۳۹۲).

کیفیت زندگی یک مفهوم بسیار ذهنی و شخصی است که معمولا برپایه خوشی و رضایت فرد و با فاکتورهایی که بر روی رفاه اجتماعی، روانی، جسمی و عملکردی وی تاثیر می‌گذارد، بنا می شود. کیفیت زندگی در مواردی همچون بهبود یافتن یا حقظ توانایی عملکرد و زندگی کردن به بهترین صورت ممکن در شرایطی که بیماری مزمن وجود دارد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان بازده قابل اندازه گیری در درمان بسیاری از بیماری های مزمن کاربرد دارد (شولیتز[۳۵] و وینس­تد[۳۶]، ۲۰۰۱). کیفیت زندگی شامل مجموعه ای از سلامتی، خوشحالی، احساس خوب بودن، اعتماد به نفس، ارزش زندگی، رضایت از زندگی و همچنین درجاتی از رضایتمندی زندگی می‌باشد که فرد آن را تجربه می‌کند. طبق این تعریف شخصیت فرد، وضعیت اجتماعی، فرهنگ، محیط و سن روی درک فرد از کیفیت زندگی او تاثیر می‌گذارد (ژان[۳۷]، ۱۹۹۲؛ نقل از بخشنده، ۱۳۸۲) صد ها تعریف در رابطه با کیفیت زندگی موجود است. کارلسون[۳۸](۲۰۰۰) بیان می‌کند که اکثر محققین بر این باورند که تعریف رایجی برای کیفیت زندگی وجود ندارد، اول ‌به این دلیل که کیفیت زندگی دارای ابعاد متعددی است و اجزاء زیادی از زندگی شخص را در بر می‌گیرد و دوم اینکه هر فرد یک برداشت منحصر به فرد در رابطه با حیطه های مختلف زندگی دارد؛ ‌بنابرین‏ هر فرد فاکتورهای خاصی را برای مفهوم ارتقاء کیفیت زندگی دارد که ممکن است این فاکتور برای دیگری بدترین معنی را بدهد (حجتی عابد، ۱۳۸۶)

علی‌رغم تمام تعاریف و مثال هایی که بیانگر اختلافاتی در مفهوم سازی و پنداشت کیفیت زندگی می‌باشد، کایبر[۳۹](۱۹۹۷) رئیس پارلمان کیفیت زندگی اروپا بیان می‌دارد که تمامی پژوهشگران بر سه اصل در ارتباط با این مفهوم توافق نظر دارند.

کیفیت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و بیماران خود قضاوت کنندگان راجع به کیفیت زندگی شان هستند

کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا، بدین معنا که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل می‌باشند.

کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی می‌باشد و باید از زوایا و ابعاد مختلف سنجیده شود که این ابعاد اجزاء مرکزی چارچوب پنداشتی کیفیت حیات را تشکیل می‌دهند (وثوق، ۱۳۸۱)

ویژگی های کیفیت زندگی

اطلاع از ویژگی های کیفیت زندگی، می‌تواند در شناسایی مقیاس های آن ما را یاری نماید این ویژگی ها عبارتند از: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن (احمدی، ۱۳۸۵؛ نقل از ابوالقاضی، ۱۳۸۸).

چند بعدی بودن

یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی چند بعدی بودن آن است که تمام متخصصان دنیا بر آن توافق دارند و علی‌رغم اینکه متخصصان در شناسایی ابعاد آن تلاش های فراوان کرده‌اند، ولی بازهم اختلاف نظر هایی مشاهده می شود، لیکن روی هم رفته می توان گفت نکات مشترک آن ها از اختلافشان است (گاگن موس، بلوم فیلد، برنر، فلیک[۴۰]، ۱۹۹۵)

سالیوان[۴۱] ابعاد کیفیت زندگی را این گونه بیان می‌کند:

۱-شکایات و ناخوشی های جسمی، احساس خوب بودن.

۲- فشار روانی

۳-وضعت عملکردی

۴-عملکرد نقش

۵-سلامتی (طیبی رامین،۱۳۹۲)

هانستاد[۴۲] و آلبرکسن[۴۳] کیفیت زندگی را در شش بعد مورد بررسی قرار داده‌اند: این تبعاد شامل موارد زیر است:

۱-بعد فیزیکی، شامل سلامت جسمانی و تاثیرات خاص بیماری ها

۲-بعد روانی، شامل رضایت از زندگی و عملکرد ذهنی

۳-بعد رفتاری، شامل ظرفیت مراقبت از خود و کار و تحرک.

۴-بعد ساختاری، شامل مسائل اعتقادی و مذهبی.

۵-بعد مادی، شامل وضعیت اقتصادی.

۶-بعد اجتماعی، شامل تماس با افراد خانواده و تماس های اجتماعی (طیبی رامین،۱۳۹۲).

کینگ[۴۴] و هینداس[۴۵] پنج بعد برای کیفیت زندگی پیشنهاد کردنداین ابعاد شامل:

۱-جسمانی که شامل توانایی‌های عملکردی نظیر سطح فعالیت زیاد علائم فیزیکی است.

۲-روانی که شامل رضایت فرد از زندگی، نایل شدن به اهداف، اعتماد به نفس و سازگاری روانی با بیماری است.

۳-تعاملات اجتماعی شامل روابط دوستانه، حمایت های اجتماعی و خانوادگی، رضایت از فعالیت جنسی و ازدواج.

۴-اقتصادی شامل وضعیت شغلی، سطح تحصیلات و سطح زندگی.

۵-معنوی شامل اعتقادات مذهبی و احساس امیدواری و ناامیدی (کینگ و هیندس، ۱۹۹۸).

نایدو و ویلز[۴۶] می نویسد: چهار بعد اصلی برای کیفیت زندگی وجود دارد: شامل ۱- بعد روانی (خلق و خو) ۲- بعد اجتماعی (فعالیت در اجتماع و فعالیت های تفریحی) ۳- بعد شغلی (توانایی انجام وظایف شغلی) ۴- بعد فیزیکی (درد، خواب و تحرک) (طیبی رامین،۱۳۹۲)

ریدینجرف دراکاپ و برچت[۴۷] (۲۰۰۰) در تعریفی از کیفیت زندگی آن را به چهار قسمت تقسیم می‌کنند: ۱- عملکرد فیزیکی شامل انجام فعالیت های روزانه زندگی ۲- سلامت روانی شامل عدم وجود اضطراب و افسردگی ۳- سلامت اجتماعی شامل عملکرد اجتماعی فرد و میزان رضایت از زندگی اجتماعی و صمیمیت فرد ۴- درک از سلامتی شامل درک فرد از سلامتی کلی خود می‌باشد

گاگ نوس، بلومفیلد، برنر و فلیک (۱۹۹۵) ابعاد کیفیت زندگی را به صورت زیر تعریف می‌کنند.

بعد جسمانی:

دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت و توان انجام کارها می‌باشد.

بعد روانی:

جنبه‌های روانی و احساس سلامت مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش را در بر می‌گیرد. بعضی از رده های این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساسات مثبت، احساسات منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن، یادگیری، حافظه و تمرکز حواس.

بعد اجتماعی:

این بعد به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضاء خانواده، همسایگان، همکاران و سایر ‌گروه‌های اجتماعی، وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:56:00 ب.ظ ]
1 2 4