کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


پایان نامه های جدید :


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia
  

شوهر آزاری دلایل متفاوتی دارد.از عوامل روان شناختی،فرهنگی اجتماعی در این موضوع موثرند،تنهایی،افسردگی،ترس،دگر ازاری،عدم تناسب با هم و عدم علاقه به همسر،اختلاف مذهبی و از همه مهتر ناکامی و محرومیت می‌تواند سبب ساز بروز این پدیده گردد.

 

گاهی زنی که از شوهرش گله مند است و ابزار قانونی و اجتماعی را برای حل مشکل خود و رهایی از این موقعیت ازار دهنده ندارد به ناچار به اولین حربه دست می بازد و سعی می‌کند به طرق گوناگون از خشم خویش بکاهد و ممکن است از هر کدام از اقسام این خشونت ها برای رسیدن به هدف خود استفاده نماید به عنوان مثال زنی که از همسر خود کتک خورده،چگونه می‌تواند با رویی خوش با او رفتار کرده،عشق بورزد و او را به زندگی زناشویی دلگرم نماید به نهایتاً به نظر می‌رسد از مهمترین عوامل شوهر ازاری،دلخوری و خشم زن از همسرش باشد.

 

بند چهارم:همسر کشی

 

همسرکشی جرمی است که در ان زن شوهر خود را یا مرد زن خود را می کشد، اگرچه این عنوان در قانون کیفری عنوان مستقلی را به خود اختصاص نداد. و با عنوان کلی قتل مجازات می شود، لذا در مباحث جرم شناختی، در حیطه مطالعات زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد، همسرکشی جرمی مشترک بین زنان و مردان است ولی از آنجا که در نهاد خانواده و در ارتباط با پیوند زناشویی افراد به وجود می‌آید. شدیدترین واکنش بزهکاراند از سوی زنان قربانی خشونت خانگی بخصوص از سوی زوج اقدام به قتل عامل آن است که گاه اتفاقی و در مقام دفاع از خود به قصد به حداقل رسانیدن یا متوقف نمودن آسیب های وارده و گاه در نتیجه نقش های از پیش تعیین شده واقع می‌گردد. هنگامی که یک زن یا مرد ‌همسر خود را می کشد در واقع این خانواده است که قربانی واقعی جرم می شود. زیرا با وقوع همسرکشی دیگری نیز از نظر روحی نابود می شود.

 

زنان سوئد زمانی دست به خودکشی می‌زنند که کنترل خود را از دست داده و احساس می‌کنند که دیگری نمی توانند همسر خود را تحمل کنند. و ضربه روحی که به آن ها وارد می شود. به گونه ای است که دیگر تاب و تحمل ندارد. در بسیاری موارد زن وقتی می بیند هیچ قدرتی ندارد و هیچ کنترلی در اوضاع وجود ندارد و دیگر تحمل اهانت های فیزیکی یا روانی را ندارد و به نقطه ای غیر قابل برگشتی رسیده است دست به خودکشی می زند.

 

مشکلات زندگی زناشویی و اساس بیزاری همسران نسبت به یکدیگر و کاهش عزت نفس ناشی از اقدامات خشونت آمیز سبب می‌گردد که هرگاه مرد دیگری برسر راه زنان قرار گیرد و به او ابراز تمایل نماید. زن علیه غم عشق مادر و عطوفت ذاتی خود برای رهایی از همسری که از او نفرت دارد. زمانی که قیود مذهبی و اخلاقی کافی نباشند به علت وسوسه و یا کمک شخص مذکور مقدمات قتل همسر خویش را فراهم می آورد و خود مباشر یا شریک ارتکاب این فعل مجرمانه می‌گردد.[۸۳]

 

گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص

 

حد اصطلاح جرایمی را که مرتکب آن ها معترض حق مالکیت شده یا به اموال آسیب وارد نماید. را جرایم علیه اموال گویند که شایع ترین آن ها سرقت می‌باشد. امروزه جرایم علیه اموال و مالکیت در سطح جهان به دلایلی چون عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش و دفترو اسناد، فحشاء، ‌اعتیاد به الکل و مواد مخدر، تورم و بیکاری، میل به تحمل و تهیه وسایل زندگی مدرن و جدید، انحرافات فرهنگی و اجتماعی… روبه افزایش است لذا ضروری است به نظر می‌رسد مختصری از جرایم زنان در این حیطه مورد بررسی قرار گیرد.

 

بند اول: قاچاق مواد مخدر

 

مواد مخدر مانند هر کالای دیگر تابع مقررات عرضه و تقاضاو دارای اشکال مختلف خاص تولید، توزیع و مصرف است. مشکلات مالی از جمله عوامل مهم کشیده شدن و شیوع قاچاق و نصرف مواد مخدر دامن می‌زنند. اعتیاد مهم ترین عامل در جهت سوق دادن گرفتارانش به سوی خریدوفروش مواد برای تامین مایحتاج خود در این بیماری است[۸۴].

 

به علت خصیصه پنهان بودن اکثریت دیگر جرایم زنان، آمار محکومین در زندان های کشور حاکی از درصد بالای وجود این جرم در زنان ایرانی است[۸۵].

 

اعتیاد بین قاچاقچیان عمده نادرست است اما نخستین عمده خرده فروشان مصرف کننده نیز هستند. در آغاز فرا برای رفع نیازهای مادی و دستیابی به پول، به ‌خرید و فروش مواد می پردازد. ‌به‌تدریج‌ براثر ابتلای به اعتیاد، این دلیل اولیه جای خود را به وابستگی به مواد می‌دهد. در واقع یک دور باطل ایجاد می شود که نتیجه ای جز تشدید مشکلات و فرو رفتن بیش از حد در این مرحله ندارد.

 

اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن و یا خوی کردن به چیزی است.[۸۶] این واژه در اصطلاح با عنوان وابستگی به مواد مخدر امده است.فرد معتاد فردی است که از راه های گوناگون نظیر خوردن،تزریق،دود کردن،استنشاق،یک یا چند ماده مخدر به صورت مدام مصرف می‌کنند و در صورت قطع ان با مسائل جسمانی،رفتاری یا مردن مواجه می شود.

 

در اغلب موارد بیماری های روحی و روانی زمینه ساز اعتیاد زنان می‌باشد اما چنان چه فرد قبل از اعتیاد از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد، اعتیاد می‌تواند موجب بروز بسیاری از بیماری های روانی باشد. معمولا، شوهر معتاد به مواد مخدر ،مواد مخدر را در اختیار همسرش می‌گذارد و کم کم همسرش را وارد حیطه اعتیاد می‌کند زیرا سوء استفاده از همسرجهت تهدید مواد مخدر، انتقام جویی و تلافی از همسر و از بین بردن منجر مسئله، جلوگیری از متارکه و جدایی از او، رهایی از نزاع و سرزنش های زوجه، یافتن شریک و همدم برای مواقع استعمال،وابسته نمودن هرچه بیشتر همسر به خود و……همسرش را نیز معتاد نماید[۸۷] و در چنین شرایطی است که فاجعه ای عمیق در مهمترین نهاد یک جامعه رخ می دهدو نسل بعد از خود را به تباهی می کشاند.پیامد های اعتیاد بیشتر از این حیث پر رنگ می شود که در مقام عامل مهم زمینه ساز در ارتکاب جرایمی چون روسپیگری،سرقت،قاچاق مواد مخدر و……عمل می‌کند و از فرصت و قداست وجود زن در خانواده و جامعه می کاهد.

 

بند دوم:اختفای مال مسروقه

 

شیوه های ارتکاب جرم توسط زنان به اندازه میزان ارتکاب جرایم ان ها،با مردان متفاوت است.زنان با توجه به خصیصه محافظه کار بودن بیشتر و یاد گرفتن پنهان کاری در شرایطی خاص از زندگی شان و احیانا ضعف جسمی شان، در جرایم مالی هم اصولا ترجیح می‌دهند مبادرت به اختفای مال مسروق نمایند یا این که مباشرتا مرتکب جرم سرقت شوند و اهمیت موضوع موجب گردیده در بحث جرایم خاص زنان به دلیل حضور گسترده شان در این مورد به ذکر ان بپردازیم.در مواردی هم که به هر علتی زنان مبادرت به سرقت به عنوان جرم مستقل از جنسیت خویش می نمایند. شرایط خاصی را برای ان درنظر می گیرند که خود جای بحث گسترده دارد.بسیاری از این گرایشات مشخصا محصول سلسله عوامل گوناگونی نظیر از هم پاشیدگی خانواده ها و عدم وابستگی و تعهد به ارزش های آن، وجود مشکلات اقتصادی و کمبودهای مالی از یک طرف و فقدان پایبندی کافی به هنجارها و قوانین مورد قبول جامعه از طرف دیگر است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 09:32:00 ب.ظ ]
 

۲-۶-۲-شاخص های کیفیت خدمات

 

برای کیفیت خدمات شاخص های مختلف و متنوعی را ‌می‌توان در نظر گرفت که معروف ترین و پر کاربردترین این شاخص ها موارد زیر می­باشند.

 

الف. ملموسات: این شاخص ها با جذابیت تسهیلات ، لوازم ، تجهیزات ومواردی که به وسیله شرکت‌های خدماتی به کار می­رود به همراه پاکیزگی و آراستگی ظاهری کارکنان ارائه دهنده خدمات در ارتباط می­باشند.مشتریان در ارابتدای ورود به بانک ، به ساختمان ، نماد و تجهیزات آن توجه ‌می‌کنند. و آراستگی ظاهری را نمادی از انسجام مدیریت آگاه سیستم می­دانند. ساختمان های اداری به صورت میانگین دارای ظاهری مناسب در شان بانک می­باشند.ولی انسجام واحدی در بین شعب دیده نمی­ شود. سر در شعبه بانک برروی آن نام بانک قراردارد در ‌هر منطقه از آن طرحی ویژه خود نمایی می­ کند. لباس یک شکل به همراه نشان بانک ، رفتار معقول و محترمانه ، رعایت ار وگونومی ( انطباق و تناسب محیط و تجهیزات و …. با انسان‌ها) نیز تاثیر شگرفی برجلب نظر آن ها دارد. نشان بانک که به سینه کارمندان نصب می­ شود پایبندی آنان را به سیستم در ذهن مشتری تداعی ­می­ کند. از این رو در جلب اعتمادمشتری بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین پوشش رسمی و یک شکل سبب می­ شود تا رفتار کارمندان معقول تر و با احترام بیشتری به نظر برسد. ارتفاع کانتر ها و شرایطی که مشتری در برابر باجه توقف می­ کند . (ایستادن یا نشستن روی صندلی) از لحاظ روانی بر رضایت وی اثر گذار بوده و موقعیت راحت تر را ترجیح می­دهد . مورد اثر گذار دیگر در انتخاب بانک ، امکانات رفاهی از قبیل جای پارک اتومبیل است که این مورد برای مشتریان کلان اهمیت بااتری برخوردار ‌می‌باشد.(آلکریم ، ۲۰۱۴)

 

ب. قابلیت اعتماد : توانایی بانک در حمل به وعده های خود به طور دقیق و مستمر ‌می‌باشد این شاخص بدین معنی است که شرکت خدماتی برای مشتریان خود خدمات دقیق و بدن کوچک‌ترین اشتباهی ارائه داده و هم چنین ان خدمات را در زمان موعد کهقول داده تحویل می­دهد. از انجایی که طیف وسیعی از مردم بانک وکارمندان ان را نمادی از دقت و ریزبینی ودور از اشتباه می­دانندبانک می ­تواند با استخدام وبا تربیت حسابدارن زبده ، به مشتریان خود این اطمینان رابدهد که در صورت نیاز ‌به این تخصص، این بانک حسابدارن حرفه ای خود را به طور موقت و به صورت رایگان در آخر دوره مالی ، در اختیار آن ها قرار می­دهد . که این که این کار سببب می­ شود تادر وقت بانکی بتواند نوعی بازاریابی و تبلیغات را ایجاد کرده و از این رو نه تنها منجذر به افزایش مراوده های مشتریان به بانک شده بلکه از راه تبلیغات ( دهان به دهان) سبب می­ شود آن ها همکاران خود رانیز به سمت همکاری با بانک دعوت کنند.

 

ج. پاسخ گویی: بدان معنی است که کارکنان شرکت خدماتی مایل به کمک مشتریان و پاسخ دادن به تقاضا های آن ها و مطلع ساختن آن ها از زمان فراهم شدن خدمات و ارائه خدمات ضروری می­باشند.سازمان های قادر به پاسخ گویی سریع دارای خاصیت واکنش مؤثر در برابر تغییرات می­باشند که دارای توان استفاده بهینه از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت می­باشند.خاصیت پاسخ گویی سریع ف در خصوص قوانین وشرایط ‌جدید و متفاوت ، رویکرد استراتژیکی به سمت موفقیت کسب وکار ‌قلمداد می­شود. پاسخ گویی می ­تواند برای جلب نظر مشتری کاستن از شکاف زمانی تصمیم گیری تا اجرا و ارائه خدمات دهی سریع مؤثر باشد و همچنین وجود باجه ای در شعب برای مشاوره و اطلاع رسانی به مشتریان می ­تواند زمینه پاسخ گویی مناسب تر را به وجود آوردزیرا تعدادی از مشتیان ‌در مورد خدمتی که ازآن ازلاع کافی ندارند نسبت به پرسیدن واهمه دارند. ولی در این صورت آن ها به راحتی ‌در مورد نیازهای خود مشاوره خواهند کرد . از طرفی در شعب باید تمامی کارکنان از خدمات ارائه شده اگاهی داشته باشند.همچنین بروشورهایی از خدمات بانک به ویژه از بخش اعتبارات تهیه شودو در اختیار کارمندان تحویل دار قرارگیرد تا در صورت مراجعه مشتری بتوانند از این راه وی را قانع کرده و اظهار بی اطلاعی نکنند.قابلیت اعتمادبه معنی این امر است که رفتار کارکنان به مشتریان شرکت اطمینان خاطر می­دهد و مشتریان در شرکت احساس امنیت ‌می‌کنند. همچنین ‌به این معنی است که کارکنان معمولا مودب هستند و دارای دانش لازم برای پاسخ گویی به سؤال‌‌های مشتریان می­باشند.‌در شرکت‌های خدماتی عملکردرفتاری کارکنان ارائه دهندخدمت بخش مهمی از درک مشتری نسبت به کیفیت خدمات را تشکیل می­دهد. دردیدگاه بازاریابی ارتباطی ، تعامل کارکنان ، مشتریان، ‌نیز بسیار مهم می­باشند[۲۹](اولی اندوباسی، ۲۰۰۷).) موخرجی[۳۰]، ۲۰۰۳) اهمیت زمینه‌های اجتماعی نظیر اعتماد و تعهد را شناسایی کردند.بولین(۲۰۰۰-۱۹۹۹) تأکید کرد. که روابط شرکت مشتری در بلندمدت موجب سود آوری بوده و بیان می­ کند در خدمات ارتباطی ، ارزیابی مشتری از خدمات تا حد زیادی به توانایی ها، تفکیک ها و تجارب کارکنان در ارتباط با مشتری بستگی دارد.در سازمان های خدماتی رفتار کارکنان خدماتی با مشتریان ممکن است برارتباطات آتی مشتری تاثیر بگذارد.(سلطانی و همکاران ، ۲۰۱۰)

د. توجه فردی به مشتریان : بدین معنی است که شرکت مشکلات و نیازهای مشتریان را درک می­ کند. با توجه به بهترین علایق مشتریان عمل می­ کند. و دارای ساعات کاری راحت و مناسبی ‌می‌باشد.

 

مدل کیفیت خدمات ، روشی برای سنجش این امر می­باشدکه مشتریان چگونه کیفیت و خدمات را درک می­کننداین مدل ‌بر اساس پنج شاخص فوق و مقایسه بین انتظارات مشتری از این امر عمل می­ کند که خدمات و تجربه آن ها از این خدمات پگونه بایستی ارائه شوند.

 

ه. سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایت و وفاداری: امروزه سازمان ها در محیطی پویا پرابهام و متحول فعالیت ‌می‌کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضرتغییرات و تحولات شگرف و مداومی است. که در شرایط اجتماعی و فرهنگی نظیر تحولات موجود در طرز تفکر ، ارزش های اجتماعی ، اجتماعی ، سیاسی اقتصادی، و تکنولوژیکی آن ها روی می­دهد.. ویژگی های دیگر این عصر ، رقابتی شدن هرچه بیشترعرصه فعالیت سازمان ها و سخت تر و پیچیده تر شدن شرایط رقابتی آن ها ‌می‌باشد. این در حالی است که انتظارات و توقع مشتریان نیز هرروز جلوه تازه تری به خود ‌می‌گیرد. آن ها توقع دارند سازمان‌ها به کیفیت و تنوع کالاها و خدمات خود زمان ارائه خدمت و نحوه برخورد با مشتری ، توجه ویژه ای داشته باشند . در چنین شرایطی سازمان هایی موفق هستند که خود را با این تغییرات محیطی و نیاز های فزاینده ومتغیر مشتریان منطبق ساخته و در صدد تامین خواسته ها و نیاز های محیطی برآیند. دستیبابی ‌به این اهداف امکان پذیر بود مگر این که سازمان‌ها ضرورت حرکت به سمت مشتری را درک کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:29:00 ب.ظ ]
 

تعریف نظری:

 

کیفیت زندگی

 

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی در برگیرنده ادرک فرد از موقعیت خود در در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی- ارزشی ای که در آن زندگی می‌کند، می‌باشد (گلانز و همکاران،۲۰۱۰)

 

مهارت های زندگی

 

توانایی انجام رفتار سازگاررانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات کنار بیایید (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه فتحی و همکاران، ۱۳۸۵)

 

سندرم داون

 

شایعترین اختلال کروموزومی که در بدو تولد به علت وجود برخی صفات ویژه خاص قابل شناسایی است این افراد دارای یک کروموزوم اضافی ۲۱ هستند. وجود برخی از مسائل خاص رفتاری و جسمی ناشی از کروموزوم اضافه است (کاپلان و سادوک ۲۰۰۷/ ۱۳۸۹، همتی، ۱۳۹۰)

 

تعریف عملیاتی:

 

کیفیت زندگی

 

کیفیت زندگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) به نام IRQOL (نجات، منتظری، هلاکویی نائینی، محمد و مجد زاده، ۱۳۸۵) که شامل ۴ بعد سلامت جسمانی، روانشناختی، روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت به دست می آورند سنجیده می شود (نجات و همکاران، ۱۳۸۵).

 

مهارت های زندگی

 

مجموعه آموزش هایی که در۱۲ جلسه ۷۰ دقیقه ای، ۱۰ مهارت (تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی ارتباط مؤثر، حفظ روابط میان فردی، خود آگاهی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها و استرس). را برای مادران دارای فرزند سندرم داون به اجرا در می آورد. در این پژوهش از برنامه آموزش مهارت‌های زندگی (کلینکه[۱۸]، ۱۹۹۹/ ۱۳۹۰) و سازمان بهداشت جهانی استفاده می شود.

 

سندرم داون

 

در این مطالعه کودکان ۶ ماهه تا ۸ ساله که بر اساس راهنمای تشخیصی اختلالات روانی (DSM) دارای ویژگی های مختص سندرم داون توسط پزشک متخصص در آن ها تشخیص داده شده است و ‌در کانون سندرم داون حضور دارند.

 

اهداف پژوهش:

 

هدف کلی

 

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

 

اهداف اختصاصی

 

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت جسمانی[۱۹] مادران دارای فرزند داون

 

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی[۲۰] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی[۲۱] مادران دارای فرزند داون

 

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسلامت محیط [۲۲]مادران دارای فرزند داون

 

اهداف کاربردی

 

  • ارائه بسته های آموزشی به متخصصان و روانشناسان و والدین در زمینه‌های آموزش مهارت های تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی ارتباط مؤثر، حفظ روابط میان فردی، خود آگاهی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها در افزایش دانش وآگاهی نسبت به بهبود کیفیت زندگی مادران دارای کودک سندرم داون.

 

  • کاربرد آموزش مهارت های زندگی برای مادران کودکان سندرم داون و ایجاد فضایی برای مادران تا در ‌گروه‌های مشابه خود شرکت کرده و از حمایت اجتماعی و عاطفی و روانی سایر اعضا استفاده نمایند.

 

  • کمک به ارتقای سلامت روانی مادران کودک سندرم داون.

 

 • با بهره گرفتن از این مداخله، می توان به برنامه ریزان و درمانگران در حوزه سندرم داون و توانبخشی توصیه کرد با ایجاد و گسترش این گروه ها برا ی مادران کودکان سندرم داون به بهبود کیفیت زندگی آن ها کمک کنند.

 

فرضیه‌ها

 

فرضیه اصلی

 

آموزش مهارت های زندگی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

 

فرضیه های اختصاصی

 

  • آموزش مهارت های زندگی سلامت جسمانی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

 

  • آموزش مهارت های زندگی سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

 

  • آموزش مهارت های زندگی روابط اجتماعی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

 

 • آموزش مهارت های زندگی سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

 

 

فصل دوم : پیشینه پژوهش

 

مقدمه:

 

در این فصل به گستره نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود. مباحث نظری درسه بخش به طور مجزا ارائه می‌گردد که در بخش اول سندرم داون، در بخش دوم کیفیت زندگی و در بخش سوم مهارت های زندگی بیان می شود.

 

سندرم داون

 

سندرم داون نخستین بار توسط پزشک انگلیسی به نام لنگدون داون در سال ۱۸۶۶ بر اساس خصوصیات جسمانی همراه با عملکرد روانی زیر هنجار توصیف شد. از آن زمان به بعد ‌در مورد سندرم داون بیش از سندرم های دیگر در زمینه کم توانی ذهنی تحقیق و بحث شده است. کودکان مبتلا ‌به این سندرم را قبلأ به دلیل خصوصیات جسمانی خاص (چشم های مورب با چین های گوشه ای چشم و بینی پهن) مونگولوئید می نامیدند. علی رغم کثرت نظریات و فرضیه های مطرح شده در طول صد سال گذشته علت سندرم داون هنوز مشخص نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:39:00 ب.ظ ]
 

  1. ضرورت وضع لوایح قضایی مورد نیاز در نظام حقوقی ایران در قالب تدوین یک قانون خاص در مقابله با بحران دزدی دریایی در جهت رفع خلأهای حقوقی موجود.

 

   1. مساعدت به ‌دولت‌های‌ ناتوان در رفع مشکلات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و تضمین صلح و ثبات و تبدیل آن به کشوری توانا در حقوق بین الملل و در نتیجه کاهش و پیش گیری از وقوع بحران های حقوق بشری، بشردوستانه و دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل این کشور.

 

  1. تأسيس نهادها و سازکارهای بین‌المللی در راستای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان دریایی.

 

  1. تأسيس یک دادگاه منطقه ای بر مبنای یک موافقت نامه ی چند جانبه میان دولت های منطقه با مشارکت سازمان ملل متحد، ایجاد دادگاه های اختصاصی یا شعب ویژه ی دزدی دریایی با صلاحیت داخلی کشورهای منطقه و یا صلاحیت بین‌المللی، تأسیس یک دادگاه بین‌المللی بر مبنای یک موافقت نامه میان یک کشور منطقه ای و سازمان ملل متحد و در نهایت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی توسط قطعنامه ی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد و نیز راهکارهایی مشتمل بر ارتقای مساعدت های سازمان ملل برای ظرفیت سازی در کشور های منطقه برای تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در آب های سواحل سومالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

منابع

 

منابع فارسی

 

الف) کتاب ها

 

  1. آخوندی، محمود، ۱۳۷۲، آیین نامه دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد اول و دوم .

 

  1. آخوندی، محمود، ۱۳۶۸، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

 

  1. آیگناتس، زایدل هومن فلدرن، ۱۳۸۵، حقوق بین‌الملل اقتصادی، چاپ چهارم مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.

 

  1. باهری، محمد، ۱۳۴۰،حقوق جزای عمومی،تهران، برادرن علمی، بی تا.

 

  1. بیگدلی، محمدرضا، ۱۳۸۸، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش.

 

  1. پورنوری، منصور و محمد حبیبی، ۱۳۸۶،حقوق بین الملل دریاها، چاپ سوم، تهران، مهد حقوق.

 

  1. پوربافرانی، حسن، ۱۳۹۲، حقوق جزای بین الملل، تهران، جنگل..

 

  1. پورباقرانی، حسن، ۱۳۸۸ ، حقوق جزای بین الملل ، تهران ، نشر جنگل ، چاپ دوم.

 

  1. تارنووسکی، ولفگانگ، ۱۳۸۶٫ راهزنان دریایی، ترجمه بهروز بیضایی، انتشارات قدیانی، چاپ پنجم.

 

  1. تقی زاده، زکیه،۱۳۹۰، تحول مقابله با دزدی دریایی ازمنظرحقوق بین الملل، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،.

 

  1. جناب، محمد علی، ۱۳۹۱، خلیج فارس نفوذ بیگانگان و رویدادهای سیاسی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی .

 

  1. چرچیل، رابین و آلن لو، ۱۳۸۴، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.

 

  1. حامد ،سهیلا ،۱۳۸۴، صلاحیت جهانی ، تهران ، جهاد دانشگاهی .

 

  1. حافظ نیا، محمدرضا و حسین ربیعی،۱۳۹۱ خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.

 

  1. حسن، هادی،۱۳۷۱، سرگذشت کشتیرانی ایرانیان از دیرباز تا قرن شانزدهم میلادی، ترجمه امیر اقتداری، چاپ اول، تهران، شرکت به نشر.

 

  1. حسینی نژاد، حسینقلی، ۱۳۷۳، حقوق کیفری بین الملل،چاپ اول، تهران، میزان.

 

  1. روسو، شارل، ۱۳۴۷، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمدعلی حکمت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 

  1. دندیو دووابر،۱۳۶۸ ، حقوق جنایی و قانون گذاری جزایی،ترجمه علی آزمایش،دانشگاه تربیت مدرس.

 

  1. شریعت باقری ، محمد جواد ، ۱۳۹۲ ، حقوق کیفری بین‌المللی ، نشر جنگل.

 

  1. صفار زاده، محمود…دیگران،۱۳۸۵، حمل و نقل دریایی، انتشارات اسرار دانش، چاپ اول.

 

  1. ضیائی بیگدلی، محمدرضا،۱۳۸۸، حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و ششم، تهران، گنج دانش.

 

  1. طلائی، فرهاد،۱۳۹۰، حقوق بین الملل دریاها، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

 

 1. علی آبادی ،عبد الحسین ، ۱۳۶۷، حقوق جناحی ، چاپ اول، فردوسی ،تهران .

عمید ،حسن ، ۱۳۷۱، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر ، تهران .

 

  1. کاسسه، آنتونیو، ۱۳۸۷، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمند، زهرا موسوی، انتشارات جنگل.

 

  1. گنجی، منوچهر، ۱۳۴۱، سازمان ملل متحد، تهران، حبیبی.

 

  1. لوی بی سون و دیگران،۱۳۹۰، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران، نشرجنگل.

 

  1. مصلحی،مهرداد، ۱۳۸۴، فرهنگ حقوقی فارسی- انگلیسی،انتشارات قلم.

 

  1. مومنی، مهدی، ۱۳۹۲، اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین‌المللی کیفری، نشر میزان.

 

 1. نوربخش، حسین، ودادی، حمید، ۱۳۸۶، تاریخ دریانوردی ایرانیان، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی، چاپ اول.

ب)مقالات

 

  1. آزمایش، علی، زمینه‌های حقوق جزای بین المل در قانون گذاری ایران، مجله حقوق تطبیقی،۱۳۵۶، ش ۳ دانشگاه تهران .

 

  1. ابراهیم نظری، مونا،۱۳۸۷، سومالی،هوای سربی دریا، پیام دریا،۱۳۸۷، ش ۱۷۵ ، ص۶۹٫

 

  1. باقری محمود ابادی،علی، دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، ۱۳۸۹ ص۱۰٫

 

  1. ترابی زاده، امیر سامان، تاثیر دزدی های دریایی بر ایمنی و امنیت دریانوردی، پیام دریا، ۱۳۸۹ش ۱۹۲، خرداد ، ص ۱۹٫

 

  1. توازنی زاده، عباس ، جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با دزدی دریایی و تحولات بین‌المللی ذیربط، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، ص ۵۵٫

 

  1. جدلی، صفی ناز، صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵، شماره ۸۰ ، ص ۷۹۷-۷۹۶٫

 

  1. حیدری عبدی، احمد، اتحادیه منطقه ای خلیج فارس، موانع و مشکلات شکل گیری، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۱۳۶۷، شماره ۱۴۵ و ۱۴۶، سال چهاردهم، مهر و آبان.

 

  1. خبیری، کابک، جدلی ، صفی ناز، صلاحیت جهانی و کارایی آن در مبارز و پیگیری جرائم بین‌المللی ، راهبرد ،۱۳۸۹، شماره ۵۵ ، سال نوزدهم ، ص ۱۰۰٫

 

  1. دهدشتی اردکانی، سعید، مبانی حقوق بین الملل دریاها در خلیج فارس، مجله پیام دریا، ۱۳۸۹، شماره ۱۹۵، سال نوزدهم.

 

  1. سوری، محمد ، دزدی دریایی، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ناشر انجمن مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ اول،۱۳۸۹ ص ۵۷٫

 

  1. فروغی، فضل الله، اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، ۱۳۸۶، ص۵۲٫

 

  1. قربان پور، محمد، تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی پاسخ به دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، مجله حقوقی بین‌المللی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، سال ۲۶، شماره،۴۱، صص۲۱۵ -۲۴۲ .

 

  1. محمودی، رضا، کاستی های کنوانسون حقوق دریاها ،۱۹۸۲، مجله پیام دریا، ۱۳۹۲، شماره۲۱۵٫

 

  1. مولایی، یوسف، وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بیلن الملل خصوصی در مسئله صلاحیت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، شماره سی و پنج، ص ۱۱۷٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:49:00 ب.ظ ]
 

مطالعات اولیه (به عنوان مثال، رایدینگ وراینر، ۱۹۹۹؛ پیومبو و همکاران، ۲۰۰۳) در مدل­های کاربردیادگیرندگان[۲۷] ادعا کردند که یادگیرندگان سه ویژگی متمایزدارند: (الف) ویژگی های شخصیتی، که نگرش یادگیری دانش آموزان را تعیین می‌کند. (ب) ویژگی های همپوشانی، که نشان دهنده سطح دانش فعلی دانش آموزان می‌باشد. و (ج) ویژگی های شناختی، که نشان دهنده ویژگی های پردازش اطلاعات

دانش آموزان است. دو ویژگی گذشته، به خوبی در طراحی آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است
(گریسر و همکاران[۲۸]، ۲۰۰۷؛ گراف و همکاران، ۲۰۰۸).

 

این ایده که یادگیری افراد با شخصیت آن ها مرتبط می‌باشد جدید نیست. مطالعات تجربی از این فرضیه حمایت کرده‌اند که عملکرد یادگیری افراد به شخصیت آنان مرتبط می‌باشد(باساتو،پرینس، الشات و هماکر، ،۲۰۰۰). این یافته ها نشان می دهدکه شخصیت فرد درفرآیند یادگیری نقش بازی می‌کند. داف و همکاران(۲۰۰۳) به بررسی رابطه بین شخصیت ،رویکرد و عملکرد یادگیری پرداختند.یافته ها نشان داد که جهت گیری یادگیری افراد و عملکرد یادگیری آنان توسط شخصیتشان تحت تاثیر قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که ویژگی های شخصیتی، مانند هوش می‌تواند به طور قابل توجهی برعملکرد یادگیری دانشجویان تاثیرگذارد. به نظر می‌رسد در سطوح بالاتر آموزش و پرورش رسمی (درجه کارشناسی به بعد) ویژگی های شخصیتی به طور فزاینده ای برای پیش‌بینی عملکرد بالاخص عملکرد یادگیری مفید می‌باشد. به آن دلیل که سطوح توانایی شناختی همگن تر و منحصر تر شده است.به خصوص در برنامه های رقابتی و بسیار انتخابی این امر قابل توجه است (اکرمن، ۱۹۹۴؛پریمیوزیک و فارنهام، ۲۰۰۵).

 

۲-۲-۳-۲-عملکرد اساتید

 

محیط دانشگاهی دستاورد هیجانی فراوان مانند لذت بردن از یادگیری، امید، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی، و یا خستگی دارد. این هیجانات برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ،یادگیری، عملکرد، توسعه هویت و سلامت بسیار مهم است( شوتز و پکرن، ۲۰۰۷).

 

در ارتباط با فرایند اجزا مدل های هیجان (شرر[۲۹]، ۲۰۰۹)، دیدگاه ها و نظریه کنترل ارزش، هیجانات را به عنوان مجموعه از فرایندهای روانی مرتبط در نظر می گیرند که به موجب آن اختلالات عاطفی، شناختی، انگیزشی، و اجزای فیزیولوژیکی از اهمیت اولیه برخوردار می‌باشند. به عنوان مثال، اضطراب می‌تواند شامل احساسات ناآرام و پر تنش (عاطفی)، نگرانی (شناختی)، انگیزه فرار از این وضعیت (انگیزشی) و فعال سازی محیطی (فیزیولوژیک) باشد.

 

 

 

هیجانات

 

عواطف

 

شناخت

 

فیزیولوژیک

 

انگیزش

 

شکل( ۲-۱) اجزای مدل های هیجان(شرر ، ۲۰۰۹)

 

اساتید از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد یادگیری دانشجویان می‌باشند.آنان فرایندهای تدریس و آموزش در کلاس درس را مدیریت می‌کنند، برای ایجاد انگیزه در دانشجویان تلاش می نمایند و ذهنیت دانشجویان را شکل می‌دهند و باعث می‌شوند که اعضای مسئولیت پذیری برای جامعه باشند. اساتید همچنین می‌توانند در راه منفی نیز با نفوذباشند. در حالی که استاد مثبت می‌تواند به دانشجویان کمک نماید تا زندگی خود را دگرگون سازند، توانایی‌های خود را بشناسند، و حتی الهام بخش عظمت به آن ها باشد، استاد با ابعاد عملکرد منفی صورت غیر عمدی اطلاعات نادرست را به دانشجویان منتقل می‌کند که در طول زندگیشان با آنان همراه است، و یا حتی منجر به ترک تحصیل آنان می‌گردد. از آنجا که فرایند آموزش و پرورش بسیار مهم و پیچیده است، این حرفه باید تنها به افراد بسیار حرفه ای و متخصص و آموزش دیده واگذارگردد. بسیاری از عوامل می‌تواند در تعهد استاد به کار اثر منفی داشته باشدکه از آن جمله می توان به عدم آمادگی کافی برای آموزش، مدرک حمایتی ناکافی از نهادهای آموزشی و شرایط مادی ویرانگر اشاره نمود.

 

بسیاری از نظریه پردازان یادگیری معتقدند که سبک یادگیری باید با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید(باستابل،۲۰۰۶). چرا که تناسب تدریس معلمان با سبک یادگیری دانش آموزان و یا دانشجویان باعث تقویت انگیزه یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی می‌گردد(رسولی نژاد،۲۰۰۵).

 

وین واینن (۱۹۹۷)معتقد است که اگر معلمین روش پردازش اطلاعات فراگیران را بدانند و روش های آموزش خود را متناسب با آن تغییر دهند، یادگیری فراگیران افزایش می‌یابد.

 

روش های سنتی می‌تواند مانع از تعامل در کلاس درس گردد (;کانتر، پاییز، فتیله، واکر، و باپلر[۳۰]، ۲۰۰۸). زمان کلاس محدود، چیدمان انعطاف ناپذیر صندلیها و رزرو نمودن نوبت برای صحبت کردن دانشجویان در کلاس به عنوان مهمترین موانع سطوح بالای تعامل شناسایی شده است (لیو، لیانگ، وانگ، چان، و وی[۳۱]، ۲۰۰۳؛دراپر و براون[۳۲]، ۲۰۰۴). با این حال، فناوری پیشرفته چگونگی تعامل میان دانش آموزان و دانشجویان با معلم در کلاس درس را تغییر داده است و فرصت های جدیدی را به منظور افزایش تعامل فراهم ‌کرده‌است.

 

هنگامی که تعامل در فعالیت های یادگیری رخ می‌دهد، دانش آموزان و دانشجویان نه تنها برای یادگیری انگیزه می‌یابند، بلکه بیشتر توجه ومشارکت می نمایند و به احتمال بیشتر به تبادل نظر با دیگران می پردازند
(لیو و همکاران[۳۳]، ۲۰۰۳؛ سیمز[۳۴]، ۲۰۰۳).که در نهایت، این تعامل بر عملکرد یادگیری دانش آموزان از جمله نگرش‌ها و دستاورد های آنان تاثیر می‌گذارد( هاسمن[۳۵] ، ۲۰۰۲).

 

این مهم است که بین دو نوع از تعامل تمایز قائل شد: (۱) تعامل بین دانش آموزان و دانشجویان با یکدیگر (تعامل با همتایان ) و (۲) تعامل بین دانش آموزان و دانشجویان با استاید و معلمین. نتایج تعامل با همسالان: مشارکت و بحث با همتایان و پردازش فعال از مواد درسی و مرتبه بالاتر یادگیری را بهبود می بخشد (کراچ و مازور[۳۶]، ۲۰۰۱؛ میشلسون، شوالیه، و فینک[۳۷]، ۲۰۰۴). برخی از دانش آموزان ترجیح می‌دهند به توضیحات شنوایی همسالان خود گوش کنند زیرا آن ها از یک زبان مشابه استفاده می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توانند مشکلات و راه حل را، مؤثر تر از معلم توضیح دهد (کالدول[۳۸]، ۲۰۰۷؛ نیکول و بویل، ۲۰۰۳). ایجاد تعامل با دانش آموزان در­کلاس درس بخش مهمی از کار معلم و یک­جزء حیاتی از فرایند یادگیری ‌می‌باشد­(مایر و همکاران، ۲۰۰۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:59:00 ب.ظ ]
1 3 4