عنوان شماره صفحه

 

شکل ۱-۱ رابطه بین اعتماد و کنترل منبع……………………………………………………………………………………….۶

 

شکل ۱-۲ جنبه‌های مختلف اعتماد و تاثیر گروه ها از یکدیگر………………………………………………………..۸

 

شکل ۱-۳ شبکه و شعاع اعتماد فوکویاما……………………………………………………………………………………..۱۱

 

شکل ۲-۴ مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز……………………………………………………………………………………….۲۲

 

شکل ۲-۵ فرایند اعتماد …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

 

شکل ۲-۶ ارزیابی دوطرفه از قابلیت اعتماد…………………………………………………………………………………….۳۸

 

شکل ۲-۷ پیوستار اعتماد …………………………………………………………………………………………………………….۳۸

 

شکل ۲-۸ مدل راهنمای تعیین سطح اعتماد……………………………………………………………………………………۴۰

 

شکل ۲-۹ ابعاد اعتماد………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

 

شکل ۲-۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴

 

شکل ۲-۱۱ عوامل مؤثر در تولید سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………..۵۵

شکل ۲-۱۲ مدل رها کردن خود در تست فیزیکی…………………………………………………………………………..۹۰

 

شکل ۲-۱۳ مدل گروهی تست فیزیکی اعتماد ……………………………………………………………………………….۹۰

 

شکل ۲-۱۴ مدل گروهی تست فیزیکی اعتماد………………………………………………………………………………..۹۱

 

شکل ۲-۱۵ مدل فردی تست فیزیکی اعتماد…………………………………………………………………………………..۹۱

 

شکل ۲-۱۶ مدل فردی تست فیزیکی اعتماد…………………………………………………………………………………..۹۲

 

شکل ۳-۱۷ مدل رها کردن خود در تست فیزیکی ………………………………………………………………………..۱۱۱

 

شکل ۳-۱۸ مدل مفهومی تحلیل تست فیزیکی……………………………………………………………………………..۱۱۵

 

شکل ۳-۱۹ مدل مفهومی ارتباط بین اعتماد و کارایی………………………………………………………………………….۱۱۶

 

فهرست روابط

 

عنوان شماره صفحه

 

رابطه ۲-۱ قابلیت اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………۵۲

 

رابطه ۳-۲ تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

 

رابطه ۳-۳ تعدیل تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….۱۰۳

 

رابطه ۳-۴ محاسبه اندازه نمونه……………………………………………………………………………………………………۱۰۴

 

رابطه ۳-۵ ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………۱۰۸

 

رابطه ۳-۶ توزیع دو جمله ای ……………………………………………………………………………………………………۱۱۱

 

رابطه ۳-۷ آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………………………….۱۱۳

 

چکیده فارسی

 

امروزه، تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده است و در چنین شرایطی استفاده از پارادایم های قدیمی چاره ساز نیست. به همین جهت در این پژوهش تلاش گردیده با یک رویکرد جدید، که مجموعه ای از مفاهیم را جهت مقابله با این شرایط پیچیده با هم مد نظر قرار می‌دهد استفاده گردد. ترکیبی از مفاهیم رفتاری و مدیریتی که تاکنون در هیچ یک از مدل های مفهومی منتشر شده و به آن اشاره ای نشده است. برای استخراج مدل مفهومی، از نظریه ها و مدل‌های مرتبط با موضوعات و تحقیقات پیشین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت و مدلی که شامل مفاهیم (کارایی سازمان)متغیر مستقل (اعتماد)متغیر وابسته می‌باشند طراحی و روابط بین آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این مطالعه این است که تا چه حد اعتماد ٬کارایی سازمان را متاثر می‌سازند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و ماتریس کوواریانس همبستگی می‌باشد. به همین منظور از میان کارکنان شهرداری منقطه شش تهران، عده ای به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط نرم افزارspss , lisrel و تحلیل آن ها به وسیله فنون آماری نظیر رگرسیون، تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید شاخص‌های مناسب و حذف شاخص‌های ضعیف و تحلیل مسیر جهت یافتن مسیر بهینه میان متغیرها انجام گردید. در نهایت تدوین مدل ساختاری احصا گردید.

 

واژگان کلیدی: اعتماد، کارایی، همکاری، فضای سازمان، کنترل

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

۱ – ۱مقدمه:

 

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت‌های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می‌کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه‌های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کنند.

اعتماد یکی از مهمترین عوامل در ایجاد محیط کاری یکپارچه، هم افزا و اثر بخش به شمار می رود . پس برای مدیران چگونگی ایجاد اعتماد و چگونگی جلوگیری از بی‌اعتمادی از اهمیت خاصی برخوردار است. کارکنان در سازمان‌ها از اعتماد و اطمینان اندک برخوردارند. به همین دلیل ، ارتباط مناسب در گروه ها و یا تیم‌های مربوطه برقرار نمی شود.که پیامد آن پیدایش مسائل مزمن سازمانی است.اعتماد یکی از عناصر مهم و کلیدی سرمایه اجتماعی گروه ها و جوامع را تشکیل می‌دهد.

 

لستر تارو اقتصاد دان معروف در کتاب ” ثروت آفرینان” مهمترین مزیت رقابتی را برای سازمان‌ها در هزاره سوم میزان هوش و دانایی و دانش خردمندانه انسانی می‌داند. او معتقداست که دیگر نفت و منابع طبیعی تنها منابع ثروت آفرین نیستند بلکه هوش و خرد انسان‌ها است که می‌تواند جامعه را به سمت رشد و تعالی حرکت دهد. اگر انسان‌ها می خواهند در این چالش جدید یعنی فرایند جهانی نقش داشته باشند هیچ راهی ندارند مگر اینکه به نقش دانایی و هوشمندی در توسعه جامعه خود تمام عیار اندیشه کنند. گری بکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد نیز می‌گوید همان‌ طور که کارخانه ها، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده می‌شوند، سرمایه های انسانی نیز مهمترین بخش از این ثروت هستند.

اعتماد سازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا ‌به این مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی‌‌های محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده، موجبات برتری رقابتی سازمانشان را فراهم آورند.

 

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مسئله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می‌گردند.

 

۱ – ۲ بیان مسئله:

 

نیروی انسانی در هر سازمانی با ارزشترین سرمایه آن سازمان محسوب می شود و توجه به آن، توجه به پایداری و بقاء سازمان است. اعتماد یکی از عناصر حیاتی در سازمان ها است، چرا که نمایانگر نوع ارتباطات در سازمان است. رابرت گافورد و آن سیبولد دراپو [۱] در کتاب خود تحت عنوان “رهبر قابل اعتماد” به تجزیه و تحلیل این جنبه مهم رهبری می پردازند و مدل هایی را برای درک اعتماد و چگونگی ایجاد آن ارائه می نمایند. گالفورد و دراپو سه نوع اعتماد را در دسته بندی زیر ارائه می‌کنند:

 

اعتماد استراتژیک- به معنی اعتماد به اهداف شرکت، استراتژی آن و توانایی کسب موفقیت.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...