1. ضرورت وضع لوایح قضایی مورد نیاز در نظام حقوقی ایران در قالب تدوین یک قانون خاص در مقابله با بحران دزدی دریایی در جهت رفع خلأهای حقوقی موجود.

 

   1. مساعدت به ‌دولت‌های‌ ناتوان در رفع مشکلات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و تضمین صلح و ثبات و تبدیل آن به کشوری توانا در حقوق بین الملل و در نتیجه کاهش و پیش گیری از وقوع بحران های حقوق بشری، بشردوستانه و دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل این کشور.

 

  1. تأسيس نهادها و سازکارهای بین‌المللی در راستای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان دریایی.

 

  1. تأسيس یک دادگاه منطقه ای بر مبنای یک موافقت نامه ی چند جانبه میان دولت های منطقه با مشارکت سازمان ملل متحد، ایجاد دادگاه های اختصاصی یا شعب ویژه ی دزدی دریایی با صلاحیت داخلی کشورهای منطقه و یا صلاحیت بین‌المللی، تأسیس یک دادگاه بین‌المللی بر مبنای یک موافقت نامه میان یک کشور منطقه ای و سازمان ملل متحد و در نهایت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی توسط قطعنامه ی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد و نیز راهکارهایی مشتمل بر ارتقای مساعدت های سازمان ملل برای ظرفیت سازی در کشور های منطقه برای تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در آب های سواحل سومالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

منابع

 

منابع فارسی

 

الف) کتاب ها

 

  1. آخوندی، محمود، ۱۳۷۲، آیین نامه دادرسی کیفری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، جلد اول و دوم .

 

  1. آخوندی، محمود، ۱۳۶۸، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

 

  1. آیگناتس، زایدل هومن فلدرن، ۱۳۸۵، حقوق بین‌الملل اقتصادی، چاپ چهارم مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.

 

  1. باهری، محمد، ۱۳۴۰،حقوق جزای عمومی،تهران، برادرن علمی، بی تا.

 

  1. بیگدلی، محمدرضا، ۱۳۸۸، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش.

 

  1. پورنوری، منصور و محمد حبیبی، ۱۳۸۶،حقوق بین الملل دریاها، چاپ سوم، تهران، مهد حقوق.

 

  1. پوربافرانی، حسن، ۱۳۹۲، حقوق جزای بین الملل، تهران، جنگل..

 

  1. پورباقرانی، حسن، ۱۳۸۸ ، حقوق جزای بین الملل ، تهران ، نشر جنگل ، چاپ دوم.

 

  1. تارنووسکی، ولفگانگ، ۱۳۸۶٫ راهزنان دریایی، ترجمه بهروز بیضایی، انتشارات قدیانی، چاپ پنجم.

 

  1. تقی زاده، زکیه،۱۳۹۰، تحول مقابله با دزدی دریایی ازمنظرحقوق بین الملل، تهران ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،.

 

  1. جناب، محمد علی، ۱۳۹۱، خلیج فارس نفوذ بیگانگان و رویدادهای سیاسی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی .

 

  1. چرچیل، رابین و آلن لو، ۱۳۸۴، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.

 

  1. حامد ،سهیلا ،۱۳۸۴، صلاحیت جهانی ، تهران ، جهاد دانشگاهی .

 

  1. حافظ نیا، محمدرضا و حسین ربیعی،۱۳۹۱ خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.

 

  1. حسن، هادی،۱۳۷۱، سرگذشت کشتیرانی ایرانیان از دیرباز تا قرن شانزدهم میلادی، ترجمه امیر اقتداری، چاپ اول، تهران، شرکت به نشر.

 

  1. حسینی نژاد، حسینقلی، ۱۳۷۳، حقوق کیفری بین الملل،چاپ اول، تهران، میزان.

 

  1. روسو، شارل، ۱۳۴۷، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه محمدعلی حکمت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 

  1. دندیو دووابر،۱۳۶۸ ، حقوق جنایی و قانون گذاری جزایی،ترجمه علی آزمایش،دانشگاه تربیت مدرس.

 

  1. شریعت باقری ، محمد جواد ، ۱۳۹۲ ، حقوق کیفری بین‌المللی ، نشر جنگل.

 

  1. صفار زاده، محمود…دیگران،۱۳۸۵، حمل و نقل دریایی، انتشارات اسرار دانش، چاپ اول.

 

  1. ضیائی بیگدلی، محمدرضا،۱۳۸۸، حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و ششم، تهران، گنج دانش.

 

  1. طلائی، فرهاد،۱۳۹۰، حقوق بین الملل دریاها، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.

 

 1. علی آبادی ،عبد الحسین ، ۱۳۶۷، حقوق جناحی ، چاپ اول، فردوسی ،تهران .

عمید ،حسن ، ۱۳۷۱، فرهنگ عمید ، انتشارات امیرکبیر ، تهران .

 

  1. کاسسه، آنتونیو، ۱۳۸۷، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمند، زهرا موسوی، انتشارات جنگل.

 

  1. گنجی، منوچهر، ۱۳۴۱، سازمان ملل متحد، تهران، حبیبی.

 

  1. لوی بی سون و دیگران،۱۳۹۰، حقوق بین الملل دریاها، ترجمه محمد حبیبی مجنده، تهران، نشرجنگل.

 

  1. مصلحی،مهرداد، ۱۳۸۴، فرهنگ حقوقی فارسی- انگلیسی،انتشارات قلم.

 

  1. مومنی، مهدی، ۱۳۹۲، اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق بین‌المللی کیفری، نشر میزان.

 

 1. نوربخش، حسین، ودادی، حمید، ۱۳۸۶، تاریخ دریانوردی ایرانیان، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی، چاپ اول.

ب)مقالات

 

  1. آزمایش، علی، زمینه‌های حقوق جزای بین المل در قانون گذاری ایران، مجله حقوق تطبیقی،۱۳۵۶، ش ۳ دانشگاه تهران .

 

  1. ابراهیم نظری، مونا،۱۳۸۷، سومالی،هوای سربی دریا، پیام دریا،۱۳۸۷، ش ۱۷۵ ، ص۶۹٫

 

  1. باقری محمود ابادی،علی، دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، ۱۳۸۹ ص۱۰٫

 

  1. ترابی زاده، امیر سامان، تاثیر دزدی های دریایی بر ایمنی و امنیت دریانوردی، پیام دریا، ۱۳۸۹ش ۱۹۲، خرداد ، ص ۱۹٫

 

  1. توازنی زاده، عباس ، جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با دزدی دریایی و تحولات بین‌المللی ذیربط، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، ص ۵۵٫

 

  1. جدلی، صفی ناز، صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵، شماره ۸۰ ، ص ۷۹۷-۷۹۶٫

 

  1. حیدری عبدی، احمد، اتحادیه منطقه ای خلیج فارس، موانع و مشکلات شکل گیری، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۱۳۶۷، شماره ۱۴۵ و ۱۴۶، سال چهاردهم، مهر و آبان.

 

  1. خبیری، کابک، جدلی ، صفی ناز، صلاحیت جهانی و کارایی آن در مبارز و پیگیری جرائم بین‌المللی ، راهبرد ،۱۳۸۹، شماره ۵۵ ، سال نوزدهم ، ص ۱۰۰٫

 

  1. دهدشتی اردکانی، سعید، مبانی حقوق بین الملل دریاها در خلیج فارس، مجله پیام دریا، ۱۳۸۹، شماره ۱۹۵، سال نوزدهم.

 

  1. سوری، محمد ، دزدی دریایی، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ناشر انجمن مطالعات سازمان ملل متحد، چاپ اول،۱۳۸۹ ص ۵۷٫

 

  1. فروغی، فضل الله، اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، ۱۳۸۶، ص۵۲٫

 

  1. قربان پور، محمد، تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی پاسخ به دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، مجله حقوقی بین‌المللی، مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ۱۳۸۸، سال ۲۶، شماره،۴۱، صص۲۱۵ -۲۴۲ .

 

  1. محمودی، رضا، کاستی های کنوانسون حقوق دریاها ،۱۹۸۲، مجله پیام دریا، ۱۳۹۲، شماره۲۱۵٫

 

  1. مولایی، یوسف، وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بیلن الملل خصوصی در مسئله صلاحیت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، شماره سی و پنج، ص ۱۱۷٫

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...